Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov

Zabezpečenie ochrany osobných údajov a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité, a preto kladieme dôraz na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s princípmi a požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680 a zákona č.18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 


Cieľom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o spracúvaní a ochrane osobných údajov, a to predovšetkým:


 • zabezpečiť, aby dotknuté osoby presne vedeli, aké osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a používame a komu ich poskytujeme;
 • objasniť spôsob, akým používame osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami na to, aby sme mohli ponúkať a poskytovať naše služby čo najprofesionálnejšie;
 • oboznámiť dotknuté osoby s ich právami a možnosťami, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré o nich zhromažďujeme a spracovávame, ako aj s tým, ako sa staráme o ochranu súkromia dotknutých osôb.

Za účelom podpory politiky ochrany osobných údajov dotknutých osôb sme vypracovali bezpečnostnú dokumentáciu, pričom oboznámenie s ňou umožnené dotknutým osobám priamo na prevádzke nášho kozmetického salónu.

I. Základné ustanovenia


Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle ust. § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov je:

Obchodné meno: Kiara Töröková 

Sídlo: Kremnická 13, 949 01 Nitra 

Adresa prevádzkarne: Nedbalova 8, 949 11 Nitra 

IČO: 54904978

DIČ: 1128471245

Registrácia: OU Nitra, živnostenský register č. 430-64187 

Web: www.beautybyhoney.sk

Email: kiaratorokova990@gmail.com

Tel. č.: +421911 633 008

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou vo vzťahu k prevádzkovateľovi sú najmä jeho klienti/klientky, ako záujemcovia o služby prevádzkovateľa a /alebo obchodní partneri a dodávatelia ponúkajúci tovar alebo službu.

Osobnými údajmi sú v zmysle § 2 zákona o ochrane osobných údajov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na podklade identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík resp. znakov, ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto osobné údaje:


 • kontaktné informácie, ktorými sú napríklad meno a priezvisko, adresa, email a telefónne číslo;

 • vek

 • fotografia;

 • informácie týkajúce sa zdravotného stavu a možných ochorení, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy zo strany prevádzkovateľa

 • informácie nevyhnutné na daňové účely;

 • informácie poskytnuté referenčnými osobami (poskytnuté od tretích osôb ako referencie)

 • kamerový záznam;

II. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov


Zákonným dôvodom spracovávania osobných údajov je 

 • podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov plnenie zmluvy resp. objednávky, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo činnosť prevádzkovateľa pred uzatvorením samotnej zmluvy

 • podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (napr. priamy marketing a pod.)

 • podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel spracovávania osobných údajov


Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely:


 • na vybavenie objednávky/plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a v súvislosti s tým plnenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy – na tento účel sú potrebné najmä meno, priezvisko, kontaktné údaje ako tel. číslo, email, popr. zdravotné údaje potrebné na riadne vykonanie kozmetických a ošetrujúcich zákrokov zo strany prevádzkovateľa 

 • na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie služieb prevádzkovateľa smerovaných účastníkom zmluvných vzťahov podľa platnej zmluvy a/alebo záujemcom o služby prevádzkovateľa vypĺňajúcim kontaktný formulár na stránke prevádzkovateľa, alebo na jeho sociálnom účte na platforme Facebook, Instagram, TikTok; na účely zasielania obchodných oznamov, reklamných ponúk, akcií, newsletterov a pod; 

 • na marketingové účely, ak dotknutá osoba nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi a na tieto účely udelila prevádzkovateľovi slobodný a informovaný súhlas, najmä vo vzťahu k zasielaniu komerčnej komunikácie o novinkách, aktuálnych ponukách a akciách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

 • na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako klientom alebo obchodným partnerom.

 • na využívanie analytických cookies - oprávneným záujmom prevádzkovateľa je riadne fungovanie funkcionalít jeho webovej stránky a skvalitňovanie jeho služieb


Prevádzkovateľ spracúva takisto osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne právnymi predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie.

III. Doba spracovávania a uchovávania osobných údajov


Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania údajov počas trvania účelu, na ktorý prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby získal.


 • Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby, ktoré súvisia so zmluvným vzťahom medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, uchováva dovtedy, pokým zmluvný vzťah alebo nároky z neho trvajú. Za predpokladu, že dotknutá osoba /alebo prevádzkovateľ zmluvný vzťah neukončí, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje 10 rokov (napr. na daňové účely). 

 • Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára dotknutou osobou, tieto prevádzkovateľ uchováva len po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

 • Osobné údaje získané na základe súhlasu dotknutej osoby, tieto prevádzkovateľ uchováva len po dobu než je súhlas odvolaný, avšak najdlhšie po dobu 10 rokov.


Ak prevádzkovateľ zistí, že už osobné údaje dotknutej osoby nie sú potrebné pre žiadny účel, na ktorý boli spracúvané, tieto osobné údaje prevádzkovateľ zlikviduje.

IV. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám


Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba na takéto poskytnutie udelila výslovný súhlas. 

Osobné údaje sú prevádzkovateľom sprístupnené oprávneným štátnym orgánom, inštitúciám alebo iným subjektom, pokiaľ budú pre to splnené podmienky uvedené v právnych predpisoch. 

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa na účely stanovených prevádzkovateľom poskytne externej firme, ktorou je prevádzkovateľ a správca webovej stránky prevádzkovateľa, poskytovateľ účtovníckych služieb, poskytovatelia právnych služieb, poskytovateľ marketingových a IT služieb, poskytovateľ prepravných služieb, avšak výlučne pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. 

V. Práva dotknutej osoby


Dotknutá osoba má v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a za splnenia zákonných podmienok:

 • právo prístup k svojim osobným údajom (§ 21 zákona)- na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby

 • právo na opravu osobných údajov (§22 zákona) pokiaľ prevádzkovateľ eviduje o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje, právo nadoplnenie neúplných osobných údajov 

 • právo na vymazanieosobných údajov (§23 zákona), ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že: 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb osobe mladšej ako 16 rokov

 • právo vznieť námietku proti spracovaniu osobných údajov (§ 27 zákona) 

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§24 zákona) – počas vznesenia námietky

 • právo na prenosnosť údajov (§ 26 zákona) - dotknutá osoba právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi 

 • právokedykoľvekodvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (§19 zákona), pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule a to kontaktovaním prevádzkovateľaso svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom (písomne alebo elektronicky na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na kontaktný email prevádzkovateľa)

 • právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (§100 zákona), pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. 

VI. Cookies


Pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa sa do Vášho zariadenia (počítača, tabletu, smartfónu ...) ukladajú malé súbory „cookies. Ide o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Takto využívané cookies slúžia na zlepšenie komfortu dotknutej osoby pri prehliadaní webovej stránky prevádzkovateľa. Po zatvorení stránky prevádzkovateľa sa niektoré z uvedených cookies vymažú a niektoré v zariadení dotknutej osoby ostanú a aktivujú sa vždy, keď našu stránku navštívite. Cookies pomáhajú prevádzkovateľovi:


 • identifikovať dotknutú osobu pri nasledujúcej návšteve webovej stránky prevádzkovateľa, s cieľom, aby táto webová stránka vyhovovala zariadeniu dotknutej osoby, t. j. aby sa dotknutá osoba nemusela opakovane prihlasovať pri každej návšteve webovej stránky prevádzkovateľa,

 • zistiť, opraviť a/alebo odstrániť nefunkčné súčasti webovej stránky prevádzkovateľa – ide o cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky prevádzkovateľa, pričom vypnutie cookies v internetovom prehliadači dotknutej osoby môže spôsobiť nesprávne fungovanie a zobrazovanie webovej stránky prevádzkovateľa a znížiť komfort dotknutej osoby pri používaní jeho webovej stránky;

 • sledovať návštevnosť webovej stránky prevádzkovateľa, prehliadanie jednotlivých služieb, prípadne zisťovať účinnosť reklám prevádzkovateľa. Uvedené činnosti zamerané na získavanie vyššie špecifikovaných informácií vykonáva prevádzkovateľ prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá je prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe.


Dotknutá osoba si môže vo svojom internetovom prehliadači nastaviť, aby tento odmietal ukladanie cookies, alebo len povoliť ukladanie cookies, ktorým dôveruje, či akceptovanie cookies len z práve navštevovaných webstránok. Dotknutá osoba vo svojom prehliadači môže tak isto vymazať všetky alebo len niektoré cookies, ktoré sú už v jej zariadení uložené. Zmenou nastavení internetového prehliadača alebo zákazom používania súborov cookies súhlas dotknutej osoby s používaním súborov cookies, udelený podľa § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zaniká.

VII. Zabezpečenie osobných údajov


Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky opatrenia (technické i organizačné) k zabezpečeniu osobných údajov. Za ochranu osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a poverené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s  osobnými údajmi dotknutej osoby a sú zaviazané mlčanlivosťou.

VIII. Kamerové záznamy


Do prevádzky prevádzkovateľa sú umiestnené kamerové systémy z dôvodu ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa a klientov za účelom bezpečnosti a ochrany priestoru a majetku prevádzkovateľa ako i jeho klientov – dotknutých osôb. Kamerové záznamy sú uchovávané maximálne 7 dní odo dňa ich zaznamenania a následne sú vymazané. 

IX. Záverečné ustanovenia


Dotknutá osoba prečítaním týchto podmienok potvrdzuje, že sa riadne oboznámila s týmito podmienkami a informáciami týkajúcimi sa ochrany a spracovávania osobných údajov prevádzkovateľom a v celom rozsahu ich prijíma. 

Dotknutá osoba súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov a v celom rozsahu ich prijíma, ako je uvedené nižšie. Dotknutá osoba tiež prejavuje súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz prevádzkovateľa, a to na účely poskytovania služieb, na účely distribúcie a doručovania periodík, na marketingové účely (informovanie o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby, o akciách, o produktoch a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu 10 roku. Dodávateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť niektoré ustanovenia týchto zmluvných podmienok. Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto podmienok nespôsobuje neplatnosť všetkých ustanovení.


Podmienky ochrany osobných údajov sú platné ku dňu 25.8. 2021S ú h l a s 

s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby 


Dotknutá osoba

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Bydlisko:...................................................

Vek:...................................................

Tel. kontakt:...................................................

Email:...................................................

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: Kiara Töröková 

Sídlo: Kremnická 13, 949 01 Nitra

IČO: 54904978

DIČ: 1128471245

Registrácia: OU Nitra, živnostenský register č. 430-64187 

Web: www.beautybyhoney.sk / Email: kiaratorokova990@gmail.com /Tel. č.: +421911 633 008

(ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Kozmetický salón“)


v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), 

s ú h l a s í m 


aby Prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje:

 • kontaktné informácie, ktorými sú napríklad meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa, bydlisko, email a telefónne číslo;

 • vek; 

 • fotografia;

 • informácie týkajúce sa zdravotného stavu a možných ochorení, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy zo strany prevádzkovateľa

 • informácie nevyhnutné na daňové účely

 • kamerový záznam;


 

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR


Účel spracúvania: plnenie objednávky/zmluvy, administrácia klientov – evidencia o zákazníkoch kozmetického salónu a objednávkach, marketingové účely a propagácia a prezentácia služieb kozmetického salónu na sociálnych sieťach, preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov, daňové a účtovné účely zabezpečenie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára, bezpečnosť a ochrana oprávnených záujmov klienta a prevádzkovateľa ako i ochrana priestoru a majetku prevádzkovateľa a majetku klientov počas výkonu činnosti prevádzkovateľa pre klientov


Platnosť súhlasu: 10 rokov

Doba uchovávania: 10 rokov


Pri spracúvaní osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva:

 • právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobných údajom

 • právo na opravu osobných údajov

 • právo na výmaz osobných údajov

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • právo na prenos osobných údajov

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov

 • právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 • právo súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať

 • právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR


Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva Prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.


Dotknutá osoba, ktorá poskytla svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla Kozmetického salónu alebo elektronicky na email kiaratorokova990@gmail.com. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.


Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácii. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi. Bezpečnostná dokumentácia k nahliadnutiu sa nachádza na recepcii salóna.


V                                     , dňa                                    


 

............................................................

podpis dotknutej osoby

Informácie o Firme

Nedbalova 8, Nitra 94901

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Otváracie hodiny

Na objednávku

© 2024 BeautyByHoney - All rights reserved. | Tvorba web stránok Wavenet